บูเก้เลดี้โรส

บูเก้เลดี้โรส 1 ช่อมี 5 ดอก หน้าดอก 5 cm สูง 33 cm